Sajtófigyelő
·Cikkek listája
Hírek
·1956 előtt tisztelgett Bush
·V. Putyin orosz elnök Budapesten Megkoszorúzta az 56-os emlékművet
·Emlékbizottság elnökének interjúja
·Az USA Képviselőháza határozatot fogadott el az 1956-os forradalom elismeréseként
·Az államfőnél járt Gyurcsány Ferenc
·Emlékbizottság elnökének közleménye
·Emlékbizottság titkárának interjúja
·Emlékbizottság és az MTI együttműködési megállapodása
Pályázatok
·Pályázati kiírások
·Emlékévre tervezett pályázatok
·Elnyert pályázatok
·A forradalom formája
Az i-ypszilon alkotócsoport által tervezett 1956-os Emlékmű
Ajánló
·CompLex Jogtár
·1956-os könyvespolc
·Lipták Béla: 35 NAP
·Lossonczy Tamás: 1956
·Diáknapló 1956-ból
·Csics Gyula: Magyar Forradalom 1956
·Bob Dent: Budapest 1956. A dráma szinterei
·Sorsod művészete Gérecz Attila versei és utóélete
·Ötvenhatos regény
·Bang Jensen könyvrecenzió
Tudomány
·A vidék forradalma, 1956 II. kötet
Szerkesztő: Szakolczai Attila
·Standeisky Éva: Gúzsba Kötve
·A Demokrácia Reménye Magyarország 1945


1956-os Emlékmű meghívásos pályázata

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

"Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékművének megtervezése" tárgyú egyszerű tervpályázati eljáráshoz


2006. január

I. PREAMBULUM

A Miniszterelnöki Hivatal az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján, 2006-ban megrendezendő Emlékév programjáról szóló 1103/2005. (X. 27.) sz. Korm. határozat alapján egyszerű tervpályázatot ír ki az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemi emlékművének megtervezésére.

A Miniszterelnöki Hivatal az 1956-os forradalmárokat és szabadságharcosokat, illetőleg az 1945-1956 közötti politikai üldözötteket képviselő jelentős szervezetek megbízottaiból álló társadalmi bizottság véleménye alapján a pályázóktól azt kéri, hogy a legteljesebb alkotói szabadság mellett is legyenek figyelemmel az 1956-os forradalmárok és szabadságharcosok, illetőleg volt politikai üldözöttek sajátos értékrendjére és ízlésvilágára.

Ennek érdekében a kiíró jelen preambulummal az alábbiakra hívja fel a pályázók szíves figyelmét:

1. Az Emlékmű monumentális alkotás legyen, amelynél a művészi koncepció kialakításakor célszerű figyelembe venni, hogy az emlékműnek ki kell fejeznie a magyar nemzet sok évszázados szabadságvágyát és azt a küzdelmet, amelyet a nemzet a függetlensége és szabadsága érdekében nagy véráldozattal folytatott. Mutassa be az alkotás, hogy e hosszú harcnak egyik legjelentősebb állomása az 1956-os forradalom és szabadságharc, amelyből közvetlenül eredeztethető a mai magyar demokrácia.

2. A forradalom és szabadságharc 1956. október 23-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kezdődött, az egyetemi ifjúság tüntetésével, akik ezáltal méltó utódai lettek a márciusi ifjaknak. Így ma már ők is például szolgálnak a mai magyar ifjúságnak.
A hely szelleme itt ténylegesen meghatározó jelentőségű, hiszen az 1956-os forradalom és szabadságharc különböző emblematikus helyszínei közül is mindig kiemelkedett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, mint a forradalom bölcsője.

3. A mű jelenítse meg azt a hatalmas társadalmi robbanást, ami a forradalom győzelméhez vezetett, azt a reményt keltve, hogy az ország, a nemzet a mélységes elnyomás, az idegen megszállás és megaláztatás után elindulhat egy szabad, független demokratikus államrend és élet felé.

4. Ami a Műegyetemnél elindult 1956. október 23-án, az a magyar nemzet élni akarását, összetartó erejét, egységes akaratát és fellépését, közös felelősségét bizonyította. A megalkotásra kerülő mű mindezek jelképe lesz: azt kell, hogy üzenje a későbbi utódoknak, hogy bár a forradalmat és szabadságharcot végül is idegen fegyverekkel leverték, annak emléke mindvégig élt a szívünkben és erőt adott az elnyomás elviselésére egy majdani szabad, független élet reményében.

II. EGYSZERŰ TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS KIÍRÁSA

1. A kiíró megnevezése és címe:
Miniszterelnöki Hivatal (1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.; tel.: 441-2351; fax: 441-2352; e-mail: kozbeszerzes@meh.hu)

2. A kiíró képviseletében eljáró és címe:
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.; tel.: 441-2351; fax: 441-2352)

3. A tervpályázati eljárás címe, tárgya, célja és jellege:
Címe, tárgya:
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékművének megtervezése.
Célja:
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékművének megtervezése és a pályázat eredményeként az emlékmű felállítása az 50. évforduló alkalmából.
Jellege:
A kiíró a pályázókat közvetlenül hívja fel a pályázaton való indulásra, a pályázó személye azonban a beadás és a bírálat szakaszában titkos.
A titkosság biztosítása érdekében:
- a pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket jeligével, névaláírással ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyből a szerző személyére következtetni lehet.
- a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét illetve a kiírásban kért egyéb adatait a címzéslapon, a pályaműhöz lezártan kell csatolni, a lezárt borítékot a pályázatok elbírálásáig a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által felkért közjegyző őrzi.

4. A tervpályázaton való részvétel feltételei, (alkalmassági követelmények):
- A pályázó azzal, hogy pályaművét benyújtja, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
- Nem indulhat pályázóként, akivel szemben fennállnak a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) sz. Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott kizáró okok.
- Nem indulhat a pályázaton különösen az a személy, aki a bírálóbizottság
a) tagja,
b) résztvevőjének hozzátartozója,
c) résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
d) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.
- A bírálóbizottság a bírálatból kizárja:
a) a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül;
b) azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget;
c) a titkosságot sértő pályaművet, valamint
d) azt a pályaművet, amelynek szerzőjével szemben kizáró ok áll fenn.
- A bírálóbizottság a pályázatok bontása után a bírálatból kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket.
- A pályázónak, alkalmassága igazolására nyilatkoznia kell a lehetséges társtervezők, szakági tervezők megnevezéséről.

5. A teljes tervpályázati dokumentáció beszerzésének helye, költsége:
A kiíró a tervpályázati eljáráson való részvételre közvetlenül hívja fel a pályázókat. A felkérés visszaigazolása után a teljes tervpályázati dokumentációt részükre közvetlenül megküldi. A tervpályázati dokumentáció térítésmentes.

6. A pályaművek benyújtásának helye, módja és határideje:
A pályaműveket a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 1054 Budapest, Báthory u. 12. II. em. 29. sz. irodájába kell vagy postai úton, vagy a sérülésmentességet biztosított módon becsomagolva közvetlenül eljuttatni, a pályaművel egyidejűleg, de külön, a dokumentációhoz csatolt borítékban benyújtott, szintén csatolt címzéslap felhasználásával. Sem a pályaművet tartalmazó csomagon, sem a címzéslapot és a szükséges mellékelt mintájú nyilatkozatokat tartalmazó borítékon nem lehet a pályázó kilétére utaló jelzést feltüntetni. A benyújtás időpontjának a postai küldemény megérkezésének, illetve az átvételi elismervény keltét tekinti a kiíró.
Beadási határidő: 2006. március 13. 12 óra
A kiíró a pályaművek átvételéről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az azonosításhoz szükséges adatokat, a csomagoláson található postabélyegző keltét, a postai feladóvevény számát, illetve az átvételi elismervényt.

7. A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg, ezen belül a díj legnagyobb és a megvétel legkisebb összege:
A bírálóbizottság a pályázók díjazásra 4.000.000,- millió forintot fordíthat.
A legmagasabb díj értéke nem lehet magasabb 2.000.000,- forintnál, a legalacsonyabb díj értéke nem lehet kisebb 500.000,- forintnál.
A pályaművek díjazásának összege a további tervezői megbízás díjába nem számítható bele.

8. A bírálóbizottság elnökének (társelnökének), szakmai titkárának, tagjainak (póttagjainak) és a kiírás időpontjában ismert szakértőinek neve és az általuk képviselt szervezet vagy munkahely:
Zsigmond Attila igazgató, Budapest Galéria, a bírálóbizottság elnöke
Fazekas János főtitkár, 56-os Szövetség, a bírálóbizottság tagja
dr. Fejér Dénes stratégiai alelnök, Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, a bírálóbizottság tagja
Jeney Lajos építészmérnök, a bírálóbizottság tagja
Rieger Tibor szobrászművész, a bírálóbizottság tagja
Szabó György szobrászművész, a bírálóbizottság tagja
Szanyi Péter szobrászművész, a bírálóbizottság tagja
Vörös Ferenc DLA habil, építész, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a bírálóbizottság tagja
Wehner Tibor művészettörténész, a bírálóbizottság tagja
dr. Farkas Dénes közbeszerzési szakreferens, Központi Szolgáltatási Főigazgatóság, szakmai titkár

9. A tervpályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának módja és határideje:
A pályázók a feladattal, a pályázattal kapcsolatban kizárólag írásban kérdéseket tehetnek fel a kiírónak oly módon, hogy azoknak 2006. február 17-ig - akár postán, faxon, akár e-mailben - a megadott címre be kell érkeznie. A bírálóbizottság február 20-i ülésén a kérdésekre a válaszokat megadja. Úgy a kérdéseket, mind a válaszokat a kiíró minden, a tervpályázaton való részvételre felkért pályázónak közvetlenül megküldi. Ettől a határnaptól a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.
A kiíró legfeljebb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig - a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével - a dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti.

10. Meghívásos tervpályázat esetén a meghívott pályázók neve:
Csíkszentmihályi Róbert
Dienes Attila
Melocco Miklós
Menasági Péter
Péterfy László

11. A tervezési szolgáltatás megrendeléséhez szükséges kiírói feltételek és követelmények (tervezési díj, határidők):
A pályázatot követő, továbbtervezésre vonatkozó megrendelésre csak a bírálóbizottság által eredményesnek nyilvánított pályázat alapján kerülhet sor, a bírálóbizottság ajánlása alapján, a dokumentációban meghatározott vállalási feltételekkel, a közbeszerzési eljárás szabályai szerint. A kiíró a pályázat győztesével hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében kíván tervezési szerződést kötni, ennek az eleme lesz a tervezési díj, amely nem érheti el a 25 millió Ft + ÁFA értéket.
A kivitelei tervek elkészülésének határideje: a tervezési szerződés megkötésétől számított másfél hónap.

12. A tervpályázati eljárásra vonatkozó jogszabályok megnevezése:
- A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv.
- A tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) sz. Korm. rendelet

III. A TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS RÉSZLETES PROGRAMJÁNAK ÉS MELLÉKLETEINEK TARTALOMJEGYZÉKE

1. A tervpályázati kiírás mellékleteinek tartalomjegyzéke:
- A tervezési terület alaptérképe, helyszínrajza, a meglévő közművek helyzetének vizsgálata.
- A tervpályázati feladat helyszínéről készült térképek és fényképek.
- Címzéslap.
- Boríték.

2. A tervezési feladat részletes leírása, a tervpályázat szempontjából szükséges adatok, alkalmazandó irányelvek, szükség szerint utalva a hatósági előírásokra, normatívákra, szabványokra. A tervpályázat kidolgozása során figyelembe veendő lényeges adatok (településtörténet, településszerkezet, terület- és településrendezési vonatkozások, növényzet, terepadottságok, talajviszonyok, terület-felhasználás, műemléki védettség, közlekedés, közintézmény-ellátottság, egyéb adatok):
A tervpályázat célja az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 50. évfordulója alkalmából felállítandó és 2006. október 23-án felavatandó emlékmű megtervezése.
Az emlékmű tervezett helyszíne a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jelenlegi területén (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 5-6.) található, a "történelmi campus" épületeihez és kertjéhez kapcsolódik, a Központi Épület és a Műszaki Mechanikai és Mezőgazdasági Géptani Intézet közötti részen. Az átadandó terület a kertterület részleges megnyitásával közterületként, az egyetem előtti felső rakpart-sétány részeként létesül.
E területen az országgyűlés 1896-ban elfogadott törvénye alapján kezdődött meg az új műegyetemi város építkezése. Czigler Győző, Hauszmann Alajos, Pecz Samu egyetemi professzorok készítették a legjelentősebb épületek terveit. A Duna-parti meghatározó épület, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jelenlegi központi épülete, Hauszmann Alajos munkája 1909-re készült el, és 1910. május 25-én az uralkodó, Ferenc József jelenlétében került felavatásra.
Az emlékmű a "K" épület és az MG épület közötti területen, a főépülettől délre, a campus kerítésének és kapujának megnyitásával, módosításával kialakuló közterületen kerülne elhelyezésre. A terület javasolt alakja egy félkör, amely a rakpartra nyílik, és melynek mérete 9,5 x 4,75 m. Ez a megoldás lehetővé teszi a terület megfelelő kihasználását a területen belüli mozgás lehetőségének megteremtésével, olyan módon, hogy az egyetem belső udvara is intakt maradhasson.
Elképzelhető a terület téglalap alakú kialakítása is, melynek hosszabbik oldala nyílna a rakpart felé, azonban ezen téglalap benyúlása sem haladhatja meg az 5 m-t, mert az a belső udvart túlságosan tördeltté tenné.
A jelenlegi kapu - személy- és teherforgalmi - kialakítása és a kerítés is a központi épület történelmi stílusát tükrözi, megóvása, átalakítása, a történelmi műemléki környezet követelményeit kell, hogy kövesse.
A kerítés a kapu vonaláig a K épület stílusához igazított igényesebb kerítés-kialakítással (kő oszlopok, kő lábazat, kovácsoltvas mezők) készült. A kapu vonalától tégla-szerkezetre vált. Az építészeti koncepció erre a váltásra is ki kell, hogy terjedjen, erre is megoldást kell, hogy adjon.
A felhasználható területet a mellékelt felmérési terveken jelölés mutatja meg, a képmellékletek segítségül szolgálnak a terepadottságok megítélésében. Csatolásra kerül a közművek helyzetének vizsgálatáról készült összeállítás is.

3. A tervpályázat kidolgozásához felhasználható - ki nem adott, de tanulmányozható - anyagok megtekintésének helye és módja:
A kiíró lehetőségeihez mérten minden anyagot a pályázók rendelkezésére bocsát, ezen túlmenően a 9. pontba foglaltak irányadóak a további kérdések feltételére.

4. A pályaművek elbírálásának a tervpályázat tárgya szerinti sajátos szakmai szempontjai. A formai és tartalmi előírások, megkülönböztetve az ajánlott, illetve kötelezően betartandó követelmények:
Az emlékműnek a szimbólumalkotás és a térszervezés eszközeivel kell kifejeznie a szabadságeszményt, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eszmeiségét, nemzeti és világtörténelmi jelentőségét.
A kiíró sem az emlékmű karakterére, sem anyagára, sem a választott technológiákra vonatkozóan megkötést nem tesz, de elvárja mindezek korszerűségét.
Az emlékmű a kiíró szándéka szerint városképet meghatározó elem legyen.
Lehetőséget kell biztosítani az egyéni megemlékezés és az ünnepélyes tömegdemonstrációk megtartására is.
A pályázónak, megoldási javaslatot kell tennie az emlékmű közvetlen környezetének kialakítására.
A kijelölt helyszín műemléki környezet.
A mű teljes bekerülési költsége nem haladhatja meg, a bruttó 110.000.000,- Ft-ot.
Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.
A pályázaton egy alkotó csak egy pályaművel vehet részt.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a bírálóbizottság döntése ellen kifogással nem élhet, pályaművük benyújtásával vállalják, hogy a bírálóbizottság döntésének alávetik magukat.
A bírálóbizottság munkáját a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság közbeszerzési szakreferense és jogtanácsosa felügyeli folyamatosan.
A bizottság a bírálati munkát 2005. március 13-án kezdi meg.
A bírálóbizottság a bírálati munkáról, a pályázat lebonyolításáról, értékeléséről, a pályaművek rangsorolásáról, valamint a díjakról és a megvételekről hozott döntéséről folyamatos jegyzőkönyvet és írásbeli összegzésként zárójelentést készít.
A díjazott, illetve a megvásárolt pályaművekhez csatolt lezárt borítékot csak a folyamatos jegyzőkönyv és a szakmai bírálatokat rögzítő dokumentumok aláírása után bontja fel a felkért közjegyző a bírálóbizottság tagjainak jelenlétében. Az adatlapon feltüntetett valamennyi személy (szerzők és munkatársak) adatait külön jegyzőkönyvben kell a zárójelentéshez csatolni.
Amennyiben a szerzőkkel illetve munkatársakkal kapcsolatban a zárójelentés elfogadása után, illetve a lezárt boríték felbontása után merül fel kizáró ok, az érintett pályaművet a tervpályázatból ki kell zárni. Ha a kizárás a rangsorolást befolyásolja, új rangsorolást kell megállapítani.

17. A pályaművek benyújtandó munkarészeinek megnevezése, léptéke és formai előírásai:
1.Az alkotás 1:5 léptékű terve tetszőleges anyagban, valamint a makett bemutatása CD-n vagy DVD-n.
2.Építési és környezetterv (vagy tervek) 1:100 léptékben.
3.Perspektív kép a főnézet felől (tetszőleges technikával).
4.Műleírás.
5.Az esti díszkivilágítás tervei.
6.Költségbecslés.
7.Az emlékmű kivitelezésének ütemterve (a kivitelezés lehetséges fázisainak határideje).
A tervlapok mérete egységesen A/1.
A szöveges részek A/4 méretű lapokon nyújtandók be.

18. Az eredményhirdetés helyére és időpontjára vonatkozó információk:
A tervpályázat eredményét a kiíró 2006. március 20-án 11 órakor hirdeti ki. Az eredményhirdetés helyszíne: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság; 1054 Budapest, Báthory u. 12. III. em. 15.
A kiíró a zárójelentés egy-egy példányát az eredményhirdetést követő harminc napon belül mindazok részére megküldi, akik a dokumentációt átvették, függetlenül attól, hogy pályaművet benyújtottak-e, vagy sem.
Az eredményhirdetés nyilvános. Arra meghívást kapnak a bírálatban részt vevők, a díjazott és a megvételt nyert pályaművek szerzői.
A díjazott és a megvételt nyert pályaművek a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi védelemre vonatkozó előírások betartásával.
A kiíró a pályázatról készült folyamatos jegyzőkönyvet, zárójelentést és egyéb iratokat öt évig köteles megőrizni.
A bírálóbizottság eredménytelennek minősítheti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. Ebben az esetben a bírálóbizottság a zárójelentésben fogalmazza meg az eredménytelenség indokát, és javaslatot tehet a pályázat megismétlésére és a lebonyolítás módjára.

A dokumentáció a mellékletekkel letölthető itt.


Emlékbizottság
·Emlékbizottság
·Társadalmi Bizottság
·Együttműködő szervezetek
·Külügyi albizottság
·Életrajzok
Sajtó / Press
·Fotogaléria - Photogallery
·Programok - Programs
·Sajtóanyagok / Pressmaterial
Programajánló
·Külföldi programok
·Hazai programok
·Nemzetközi együttműködés
Kapcsolatok
·Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
·Magyar-Lengyel Szolidaritás
·1956 -os Intézet
·Oktatási Minisztérium Nemzeti Emlékezet Program
·Nemzeti Évfordulók Titkársága
·Magyar Történelmi Film Közalapítvány
·Kanadai Nagykövetség
·Historic front pages, newspapers Hungary 1956
·Hungary 1956
Group Photo Pool
Játékfilmprogram
·Filmajánló
·Emlékév játékfilmprogramja
·Élményút kalauz
·Az Emlékév játékfilmprogramja az MTV1 és a Duna Televízió műsorában
·Rendezői portrék
Kultúra
·Film
·Kiállítások
·Irodalom
Agora
·Vélemények

Utolsó módosítás dátuma: 2006-12-07
Copyright © Puskás Tivadar Közalapítvány.